Warunki użytkowania
·
Koszyk
0.00EUR

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana do sprzedaży akcesoriów. Korzystając z tej strony należy przestrzegać postanowień następujących Warunków Ogólnych i Polityki Prywatności. Proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej strony. Korzystając z niniejszej strony internetowej lub składając poprzez nią zamówienie, akceptują Państwo jednocześnie jej Warunki oraz oświadczają, że są pełnoletni. Warunki te mogą zostać zmienione, dlatego MULIER STORE zaleca użytkownikowi dokładne zapoznanie się z nimi, jeśli to konieczne, przy uzyskaniu za każdym razem dostępu do strony internetowej. W związku z tym, MULIER STORE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, w celu dostosowania ich do obowiązującego ustawodawstwa, aktualnej wykładni prawa oraz zwyczajów rynkowych.

1. STRONY UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki regulują wprost stosunki powstające pomiędzy ALMEDA , z siedzibą przy
Carrer de la Rutlla 106 2º 1ª, 17003 Girona, Hiszpania i CIF 41553932Q (zwany dalej „MULIER STORE") oraz osobami trzecimi (zwanymi dalej jako "Użytkownicy"), którzy są rejestrowani jako użytkownicy i/lub dokonują zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego na oficjalnej stronie MULIER STORE (http://www.mulierstore.com, nazywany dalej "Sklep").

2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ogólnie zobowiązuje do korzystania ze Sklepu i nabywania Produktów oraz do korzystania z usług Sklepu sumiennie, zgodnie z przepisami prawa, moralności, porządku publicznego i postanowień niniejszych Warunków, oraz tym samym powinien powstrzymać się od korzystania z nich w jakikolwiek sposób, który mógłby utrudniać, doprowadzić do uszkodzenia lub zakłócenia normalnego działania i korzystania ze Sklepu przez użytkowników lub które mógłby uszkodzić lub spowodować uszkodzenie mienia i praw MULIER STORE, jego dostawców, Użytkowników lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

3. PRODUKTY I CENY

3.1 MULIER STORE zastrzega sobie prawo do decydowania w dowolnym czasie o produktach, które są oferowane użytkownikom za pośrednictwem Sklepu. W szczególności MULIER STORE może w dowolnym momencie dodawać nowe produkty do oferowanych w Sklepie, rozumiejąc, że o ile nie przewidziano inaczej, te nowe produkty są regulowane przez postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych. Ponadto MULIER STORE zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub ułatwienia dostępu i wykorzystania w dowolnym czasie i bez powiadomienia jakichkolwiek produktów oferowanych w Sklepie.
3.2 Produkty zawarte w Sklepie odpowiadają w sposób najbardziej możliwie wiarygodny, na jaki pozwala technologia wizualizacji na stronie, Produktom rzeczywiście oferowanym. Charakterystyka Produktów i ich ceny podane są w Sklepie. Ceny wskazane w Sklepie są w Euro i nie zawierają podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

4. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie zamówienia produktów zależą od ich dostępności. W tym sensie, jeśli pojawią się trudności w zakresie dostaw produktów lub przedmioty nie są w stanie , zastrzegamy sobie prawo udzielić informacji na temat produktów zastępczych o równej jakości i wartości, które może Państwo zamówić . Jeśli nie chcą Państwo zamówić produktów zastępczych zwrócimy każdą wpłacona przez Państwo kwotę.

5. PROCEDURA I FORMA ZAPŁATY ZA PRODUKTY

5.1 W terminie nie dłuższym niż dwadzieścia cztery (24) godziny, MULIER STORE wysyła e-mail do użytkownika, potwierdzający zakup. Wspomniany e-mail przypisuje kod referencyjny do zakupu i wymienia cechy Produktu, jego cenę, koszty wysyłki i dane opcji płatności za Produkty z MULIER STORE.
5.2 Użytkownik, który nabywa produkt za pośrednictwem Sklepu powinien zapłacić za pomocą karty kredytowej, systemu płatniczego PayPal lub przelewu bankowego. Płatność powinna być dokonana przed dostawą produktów, bez tego MULIER STORE nie będzie świadczyć usług i/lub produktów zamówionych do czasu otrzymania zapłaty.
5.3 W przypadku płatności przelewem, przyjmuje się termin 7 dni do zapłaty na rzecz MULIER STORE. Jeżeli zapłata nie nastąpiła w tym terminie 7 dni, przedmiot zostanie ponownie udostępniony do sprzedaży.
5.4 MULIER STORE przechowuje dokumenty elektroniczne, poprzez które realizowane jest zamówienie, przesyłając ich kopię Użytkownikowi po dokonaniu zakupu. Umowa jest realizowana w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim.
5.5 Potwierdzenie zamówienia wysyłane przez MULIER STORE nie jest paragonem, a jedynie dowodem zakupu. MULIER STORE wysyła razem z Produktem odpowiadający mu paragon.

6 . PRAWO ODSTĄPIENIA

6.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, kontaktując się z MULIER STORE za pośrednictwem poczty e -mail na adres: i odstąpić od zakupu w terminie nie przekraczającym siedmiu (7) dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania produktu. Produkt powinien być wysłany wraz z należycie wypełnionym formularzem i kopią dowodu dostawy lub faktury, obciążając MULIER STORE kosztem bezpośrednim zwrotu Produktu. Zwrot ten dokonywany jest zgodnie z instrukcjami, które MULIER STORE wskaże użytkownikowi w odpowiedzi na zawiadomienie o dokonaniu odstąpienia. Użytkownik powinien zwrócić produkt maksymalnie w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od czasu wskazania przez MULIER STORE formy zwrotu.
6.2 Odstąpienie pociąga za sobą zwrot zapłaconej kwoty. W tym celu klient powinien podać w formularzu zwrotu numer i dane właściciela karty kredytowej, na którą MULIER STORE powinno dokonać zwrotu. Termin tego zwrotu jest przewidziany w ustawie.
6.3 Użytkownik nie może korzystać z prawa do odstąpienia od umowy, kiedy Produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu oraz kiedy Produkt nie jest w idealnym stanie.

7 . OBSŁUGA KLIENTA

W razie jakiegokolwiek zdarzenia, reklamacji lub korzystając ze swoich praw, Użytkownik może wysyłać e -mail na adres: .

8. DOSTAWA DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

8.1 Zakres terytorialny sprzedaży poprzez Sklep jest określony wyłącznie dla krajów wskazanych w Wysyłce, dlatego usługa dostawy będzie realizowana wyłącznie na wskazanym terenie. Produkty zakupione poprzez Sklep zostaną wysłane na adres dostawy wskazany przez Użytkownika po zweryfikowaniu zapłaty, maksymalny termin realizacji dostawy wynosi trzydzieści (30) dni wyznaczony przez Ustawę.
8.2 MULIER STORE realizuje dostawę we współpracy z różnymi znanymi operatorami logistycznymi. Nie będą dokonywane dostawy do skrzynek pocztowych, hoteli czy na inne adresy czasowe.
8.3 Koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Produktów. W momencie zakupu Produktu Użytkownik zostanie poinformowany o dokładnym koszcie wysyłki.
8.4 Koszty, które mogą powstać na skutek doliczenia cła danego kraju nie zostaną zwrócone zgodnie z prawem, którym rządzi się każdy urząd celny, gdyż MULIER STORE nie jest ich poborcą (powodem tego stanu rzeczy jest zwolnienie wszystkich artykułów nabytych poza UE z podatku VAT).
8.5 MULIER STORE wysyła wiadomość e-mail do Użytkownika informując o wysłaniu zamówienia z magazynu. W wymienionym e-mailu udostępnia także numer przesyłki, w taki sposób, że w razie wystąpienia jakiegokolwiek incydentu dotyczącego dostawy, użytkownik może skontaktować się z aby go rozwiązać.

9 . WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

9.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że wszystkie elementy Sklepu i każdego z Produktów, informacja i materiały w niej zawarte, znaki towarowe, struktura, wybór, układ i prezentacja treści i programów komputerowych stosowanych w relacji z nimi, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej samego MULIER STORE lub osób trzecich, i że Warunki Ogólne nie przyznają im wobec wyżej wymienionych praw własności przemysłowej i intelektualnej innych praw niż te wyraźnie przewidziane przez nie same.
9.2 Z wyjątkiem upoważnienia przez MULIER STORE lub przez ewentualnie przez innych posiadaczy odpowiednich praw lub przynajmniej jeżeli jest to prawnie dozwolone, Użytkownik nie może kopiować, zmieniać, modyfikować, demontować, dokonywać inżynierii wstecznej, rozpowszechniać, wynajmować, pożyczać, udostępniać lub umożliwiać dostęp publiczny poprzez jakikolwiek rodzaj środków przekazu do któregokolwiek z elementów wymienionych w poprzednim akapicie. Użytkownik powinien korzystać z materiałów, elementów i informacji, do których otrzymał dostęp korzystając ze Sklepu tylko dla własnych potrzeb, zobowiązując się nie wykorzystywać ich w sposób komercyjny bezpośrednio lub pośrednio uzyskanych materiałów, elementów i informacji.
9.3 Użytkownik powinien powstrzymać się obchodzenia lub manipulacji jakimikolwiek urządzeniami technicznymi ustanowionych przez MULIER STORE lub osoby trzecie w Sklepie .

10 . OCHRONA DANYCH

10.1 Zgodnie z ustawą 15/99 LOPD, informujemy, że Państwa dane osobowe oraz inne informacje przekazane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, a także poprzez transakcje zostaną włączone i przechowywane w zbiorze do jego przetworzenia, stanowiące własność MULIER STORE, aż do zgłoszenia wniosku o ich usunięcie. Przetwarzanie ma na celu rozwój i realizację sprzedaży, spersonalizowaną obsługę nabywanych produktów i usług oraz poprawę niniejszej obsługi, jak i promowania produktów i usług własnych oraz firm trzecich związanych z MULIER STORE. Informuje się, że Państwa dane zostaną udostępnione firmom transportowym we wskazanych celach. MS będzie traktować traktować te dane z maksymalną poufnością pozostając ich jedynym i wyłącznym odbiorcą, nie będzie ich przekazywał ani udostępniał osobom trzecim poza przypadkami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawnych. Użytkownik wyraźnie upoważnia MULIER STORE do przesyłania, także za pośrednictwem środków elektronicznych, przez MULIER STORE i wspomnianych podmiotów, przesyłek handlowych i ofert promocyjnych oraz konkursów.
10.2 Użytkownik może skorzystać w każdej chwili z jego prawa do dostępu, sprostowania, sprzeciwu lub usunięcia tych danych kontaktując się z MULIER STORE, Carrer de la Rutlla 106 2º 1ª, 17003 Girona, Hiszpania listownie lub pocztą elektroniczną na adres: , załączając kopię swojego dowodu osobistego lub innego dokumentu równoważnego.

11 . HASŁA

MULIER STORE ułatwia korzystanie z osobistych haseł Użytkownikowi, który zarejestruje się na stronie internetowej. Hasła te służą do dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej. Użytkownik powinien utrzymywać hasła na swoją wyłączną odpowiedzialność w najbardziej ścisłej i absolutnej poufności, przyjmując w związku z tym odpowiedzialność za wszelkie szkody lub konsekwencje jakiegokolwiek rodzaju wynikające z naruszenia lub ujawnienia tajemnicy. Ze względów bezpieczeństwa hasła dostępu telematyczne do usług związanych z niniejszą stroną internetową mogą być zmienione w dowolnym czasie przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić MULIER STORE o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu swego hasła, jak również dostępu do nich przez osoby niepowołane.

12 . COOKIES

12.1 MULIER STORE wykorzystuje cookies w celu poprawy swoich usług, ułatwienia nawigacji, utrzymania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości Użytkownika, ułatwiając dostęp do osobistych ustawień i monitorowanie ich wykorzystania w Sklepie. Cookies są instalowane na dysku twardym komputera lub w pamięci przeglądarki w folderze skonfigurowanym w systemie operacyjnym użytkownika komputera w celu identyfikacji plików.
12.2 Jeżeli Użytkownik nie chce, żeby plik cookie został zainstalowany na dysku twardym, należy tak skonfigurować oprogramowanie przeglądarki internetowej, aby je zablokować. Użytkownik może w podobny sposób dowolnie usuwać cookies. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć cookies, jakość i szybkość obsługi może się zmniejszyć, a nawet może stracić dostęp do niektórych usług oferowanych w Sklepie.

13 . LINKI

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych należących do osób trzecich. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad tymi stronami, zatem MULIER STORE nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Korzystanie z tych stron podlega warunkom korzystania i usług zawartego w każdej z tych stron.

14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki ogólne sporządzone zostały zgodnie z prawem hiszpańskim. Wszelkie spory wynikające z jego interpretacji lub wykonania, które mogą powstać w związku z ważnością interpretacją, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy podlegają jurysdykcji sądów miasta Girona, zrzekając prawa do jurysdykcji, jaka mogłaby przysługiwać Użytkownikowi, pod warunkiem , że obowiązujące prawo na to zezwala.

15 . JĘZYK

MULIER STORE oferuje możliwość dokonania zakupu w różnych językach. W przypadku gdy wystąpi błąd wynikający z tłumaczenia niniejszych „Warunków Ogólnych” lub "Polityki prywatności", przyjmuje się, że na pierwszym miejscu stosuje się ich wersję hiszpańską.

16 . GWARANCJA

Użytkownicy korzystają z gwarancji udzielonej przez producentów każdego produktu. Wszystkie produkty oferowane przez MULIER STORE są w 100% autentyczne.